Členská sekce

login  
heslo

Nemáte ješte své uživatelské jméno a heslo? Zaregistrujte se!


Vyhledávání

termín

Vyhledání využívá Google.


ESF

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Vzdělávací moduly

Trávníkářství

Cílem modulu je seznámit účastníky se základy morfologie, biologie, fyziologie a semenářství trav a vybraných jetelovin. Využití travních druhů. Charakteristika hospodářských vlastností travních druhů a jejich vhodnosti do směsí. Problematika zakládání, ošetřování a regenerace trávníků (caespestechnika). Účastníci budou dále seznámeni s problematikou půdoznalství, půdní biologie a vodního režimu půdy ve vztahu k trávníkům a travním společenstvům. Diskutována budou specifika výživy a hnojení trávníků.

Problematika sestavování trávníkových směsí
Rozdělení trávníků (druhy a kategorie), požadavky na travní druhy a odrůdy zastoupené ve směsi, konkurence a alelopatie, systémy tvorby travních směsí, problematika procentického zastoupení ve směsi

PODROBNOSTI (23. 12. 2006)

  • Garant předmětu: Dr. H. Müller-Beck (Firma COMPO – Německo),
    Prof. Ing. František Hrabě, CSc. (AF MZLU Brno)

 Ochrana rostlin

Cílem modulu je seznámit posluchače se základními škodlivými činiteli v trávníku (choroby, škůdci, plevele) a abiotickými vlivy. Charakterizovat příznaky a projevy jejich škodlivosti, analyzovat příčiny a podmínky jejich rozvoje. Uvést možnost selektivní a systémové prevence a ochrany.

Ochrana trávníků 
Cílem je seznámit posluchače se základními škodlivými činiteli v trávníku (choroby, škůdci, plevele) a abiotickými vlivy. Charakterizovat příznaky a projevy jejich škodlivosti, analyzovat příčiny a podmínky jejich rozvoje. Uvést možnost selektivní a systémové prevence a ochrany.
 
                    
1. Vliv biotického a abiotického stresu na trávníkové druhy
Neinfekční původci onemocnění – biotičtí původci (řasy, mechy, živočichové). Biotičtí původci – chemický stres, fyzikální stres, fyziologický stres, mechanický stres.
2. Infekční onemocnění – viry, bakterie, houby se zaměřením na plísňová ochoření – graminikolní rzivosti, listové skvrnitosti, stéblolam, anthraknóza, spála a jiné.
Problematika mykorhizy. Ostatní onemocnění trávníků.
Příznaky – vývoj a šíření jednotlivých chorob a škůdců– ochrana
3. Plevele v trávníku. Jednoděložné plevele – pýr plazivý, ježatky kuří noha, lipnice roční a ostatní.
Dvouděložné plevele – v nově zakládaných trávnících a v používaných trávnících. Charakteristika jednotlivých plevelů, způsob ochrany, včetně vhodných herbicidů a dávkování. Přehled herbicidů a charakteristika, dávkování.
4. Zásady integrované ochrany trávníků. Současný stav a legislativa v ochraně trávníků v Evropě a USA. Ochrana a bezpečnost při manipulaci s jednotlivými ochrannými prostředky.
5. Praktické pozorování plevelných druhů.

PODROBNOSTI (23. 12. 2006)

  • Garant předmětu: Ing. Bohumil Cagaš, Ph.D. (Oseva Pro Praha, s.r.o., VTS Zubří)

Dendrologie

Cílem modulu je rozšířit a sjednotit znalosti cílové skupiny v nauce o dřevinách (dendrologie) a květinářství. Důraz bude kladen na využití a použití rostlin v zahradní a krajinářské architektuře, včetně použití vhodných rostlin ve veřejné zeleni a u sportovních ploch. Kategorie rostlin budou specifikovány nejen podle taxonomických údajů, ale též bude kladen důraz na růstové, ekologické a pěstitelské charakteristiky jednotlivých taxonů s ohledem na využití v daných regionech. Účastníci výukového modulu získají ucelené informace pro jejich praktické využití.

PODROBNOSTI (31. 12. 2006)

  • Garant předmětu: Ing. Naděžda Sochorová, zahradní a krajinářský architekt

Krajinářství

Cílem modulu je rozšířit a sjednotit znalosti cílové skupiny v oblasti zahradní a krajinářské architektury, okrasného zahradnictví a managementu zahradních a krajinářských úprav. Teoretickým základem studia jsou předměty biologické (botanika, ekologie, dendrologie, apod.), umělecké (dějiny umění, dějiny zahradní a krajinářské architektury, Florentská charta, apod.) nebo technické (výtvarná tvorba, zahradně architektonická tvorba, stavby a architektura, urbanismus, krajinné plánování, použití rostlin apod.). Důraz bude kladen na logický postup při přípravě, realizaci a údržbě veřejné zeleně a sportovních ploch s cílem zvýšení kvality a efektivnosti práce. Pro vyšší informovanost bude prezentován historický vývoj krajinářství i současné trendy. Účastníci budou seznámeni s funkčními typy zahradní a krajinářské architektury, včetně managementu. Definovány budou vstupní informace pro další sebevzdělávání a samostudium v oboru, jako je architektura – pojmy a principy, či člověk a krajina. Účastníci budou seznámeni i s významnými lokalitami historické i současné zahradní a krajinářské architektury v regionu – pozitivní i kontroverzní příklady.

PODROBNOSTI (31. 12. 2006)

  • Garant předmětu: Ing. Naděžda Sochorová, zahradní a krajinářský architekt

Mechanizace

Cílem modulu je podat základní přehled o typech a použití mechanizace pro ošetřování trávníků včetně budoucích trendů (zdroje informací, servis a údržba strojů). Organizace práce a organizace práce se stroji. Pravidla pro výběr vhodného vybavení.

Seznámit účastníky se základní orientace v systémech závlahy, možnosti závlahového systému z pohledu uživatele (správné zadání projektu závlahy a výběr dodavatele, údržba a používání závlahového systému).

PODROBNOSTI  (23. 12. 2006)

  • Garant předmětu: RNDr. Pavel Hrdina

Výživa rostlin

Charakteristika rostlinných živin a jejich příjem, přeměna hnojiv v půdě, potřeba živin pro rostliny, minerální a organická hnojiva, omezení hnojení ve zranitelných oblastech

Půdoznalství
Složení půdy, chemické, fyzikální a biologické vlastnosti půdy, materiál pro tvorbu trávníkových substrátů, půdní kondicionéry, vodní režim stanoviště a doplňková závlaha

Zakládání a ošetřování trávníků
Příprava substrátu, péče o mladý trávník, péče o založený trávník, výživa a hnojení trávníků, dlouhodobě působící hnojiva, aerifikace, vertikutace, přísev, pískování

PODROBNOSTI (23. 12. 2006)

  • Ing. Pavel Ryant, Ph.D., MZLU v Brně, Agronomická fakulta v Brně

Zahradnictví

Cílem modulu je rozšířit a sjednotit znalosti cílové skupiny v nauce o dřevinách (dendrologie) a květinářství. Důraz bude kladen na využití a použití rostlin v zahradní a krajinářské architektuře, včetně použití vhodných rostlin ve veřejné zeleni a u sportovních ploch. Kategorie rostlin budou specifikovány nejen podle taxonomických údajů, ale též bude kladen důraz na růstové, ekologické a pěstitelské charakteristiky jednotlivých taxonů s ohledem na využití v daných regionech. Účastníci výukového modulu získají ucelené informace pro jejich praktické využití.

PODROBNOSTI (31. 12. 2006)

  • Garant předmětu: Ing. Naděžda Sochorová, zahradní a krajinářský architekt

Informační a komunikační technologie

Hlavním cílem modulu je poskytnout účastníkům kurzu komplexní informace z oblasti ICT vedoucí k samostatnému řízení další vzdělávací práce.
Dílčí cíle:
1.seznámit účastníky kurzu s nově vytvořeným tematickým WEBem (možnosti, informační zdroje),
2.zdokonalit možnosti zpracování poskytnutých informací pro potřeby sebevzdělávání a organizování další pedagogické činnosti (efektivně využívat běžně dostupnou výpočetní techniku a její programové vybavení), řešit komplexní úlohy,
3.vytvářet prezentace pomocí prezentačního softwaru (legislativní a etická pravidla pro používání počítače a internetu).

PODROBNOSTI (23. 12. 2006)

  • Garant předmětu: Mgr. Vladimír Zicha

 


nahoru © Copyright 2006 SZeŠ Dalovice