Členská sekce

login  
heslo

Nemáte ješte své uživatelské jméno a heslo? Zaregistrujte se!


Vyhledávání

termín

Vyhledání využívá Google.


ESF

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


O projektu

Tento projekt je zaměřen na vzdělávání v oblasti péče o veřejnou zeleň a sportovní plochy v rámci celoživotního vzdělávání. V rámci tohoto projektu je aplikován vzdělávací program „greenkeeper – trávníkář“ - péče o veřejnou zeleň a travnaté plochy. Pozornost bude věnována nejenom praktickým, ale také teoretickým problémům v oblasti péče o veřejnou zeleň a sportovní plochy.

Teoretická výuka bude adekvátně dopněna praktickou výukou. Důraz bude kladen na systémy zeleně sídel, parkové lesy a lesoparky a také na doprovodnou zeleň včetně sportovních ploch a golfových hřišť.

Název projektu:  

Implementace nového vzdělávacího programu dalšího profesního vzdělávání se zaměřením na péči o veřejnou zeleň a travnaté sportovní plochy

Zkrácený název: Vzdělávání v oblasti rozvoje a údržby zeleně

Identifikace operačního programu:  

  • Operační program Rozvoj lidských zdrojů,
  • Priorita 3.3. - Rozvoj celoživotního učení,
  • Opatření 3.3.3. - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání.

Projekt byl zahájen dne 1. 11. 2006, doba realizace je stanovena na 19 měsíců. Projekt bude ukončen 31. 5. 2008.

Vlastní výuka bude zahájena v únoru 2007 – pro účastníky je ZDARMA!

Přesné termíny vzdělávání budou dohodnuty na zahajovacím setkání v lednu 2007. Rovněž budou včas oznámeny na WEBu - AKTUALITY. Současně budou všichni přihlášení vyrozuměni písemně.

Přínos projektu

V rámci projektu bude aplikován nový program zaměřený na oblast údržby veřejné zeleně a sportovních ploch. Samotný význam existence takto zaměřeného vzdělávacího programu vyplývá mj. ze skutečnosti, že v současné době není možné v Karlovarském kraji se touto problematikou cíleně zabývat.

Dalším přínosem programu bude umožnit primární cílové skupině rozšířit si své poznatky jak po teoretické, tak po praktické stránce v oblasti okrasného, sportovního trávníkářství, ale také poznatky z údržby těchto ploch v rámci obcí a venkovského prostoru. Po teoretické stránce budou účastníci vyškoleni např. v oblasti bezpečnosti práce, ochrany a výživy rostlin, dendrologie, krajinářství, zahradnictví, trávníkářství atd. Během praktické výuky budou mít účastníci kurzu k dispozici veškeré zařízení, které je při péči o veřejnou zeleň a sportovní plochy potřeba. Na volných plochách se budoucí školitelé budou učit s danými prostředky zacházet. V rámci kurzu bude kromě českých odborníků přednášet trávníkářství rovněž zahraniční odborník.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit funkční model profesního vzdělávání v oblasti údržby veřejné zeleně a sportovních travnatých ploch a rozšířit tak současnou nabídku profesního vzdělávání o nový kvalitní a v Karlovarském kraji dobře uplatnitelný obor.

Cílem projektu je seznámit účastníky kurzu s problematikou zahradních a krajinářských úprav a problematikou trávníkářství. Účastníci kurzu poznají vývoj zahradního umění, základy projektování a realizace biotechnických opatření v intravilánu i ve volné krajině. Důraz bude také kladen výběr prvků používaných v zahradní tvorbě v urbanizovaném prostředí.

Cílové skupiny

Výuka je určena především pro headgreenkeepery, greenkeepery a manažery zodpovědné za údržbu golfových hřišť a travnatých sportovních ploch, lektory a konzultanty z oblasti zakládání a údržby zeleně, učitele, odborníky úřadů státní správy a samosprávy, nestátní neziskové organizace poskytující další profesní vzdělávání v oblasti rozvoje a údržby zeleně, metodické a řídící pracovníky škol a institucí vzdělávání dospělých, odborníky na údržbu zeleně (např. vedoucí údržby komunální zeleně), odborníky na údržbu krajiny (např.management zemědělských podniků). 

Charakteristika projektu

Projekt svým zaměřením rozšiřuje nabídku dalšího profesního vzdělávání v kraji, neboť přichází s novým dosud neaplikovaným tématem zabývajícím se oblastí údržby veřejné zeleně a travnatých sportovních ploch. Nový program vnáší do tradičního pojetí agronomie nový pohled vycházející z podmínek trvale udržitelného rozvoje regionu a zároveň související s potřebami dnešní doby a nároky, které klademe na životní prostředí. Projekt reaguje na Koncepci rozvoje zemědělství Karlovarského kraje (programy diverzifikace zemědělských činností, zlepšení vzdělanostní strukturu pracovníku v zemědělství, zdůrazňovat multifunkční význam zemědělství, rozšíření činností zemědělských subjektů vedoucí k mimoprodukční funkci zemědělství a k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny).

VEŘEJNÁ PODPORA JE POSKYTOVÁNA PODLE PRAVIDLA "DE MINIMIS"


nahoru © Copyright 2006 SZeŠ Dalovice