Přijímací řízení


  • aktualizováno – 26. 1. 2018


obrazek

Na odloučené pracoviště ISŠ Cheb v Dalovicích budou přijímáni uchazeči v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do oboru AGROPODNIKÁNÍ (41–41-M/01) zakončeného maturitní zkouškou.

- počet volných míst: 30

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se bude konat v Dalovicích.

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY PRO DENNÍ STUDIUM – ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

obrazek

POSTUP UCHAZEČE

1. Obstarat si přihlášku:


  • nebo na základní škole u výchovného poradce.2. Přihlášku řádně vyplnit, nechat si na základní škole potvrdit prospěch (razítko, podpis), popř. doložit úředně ověřené kopie vysvědčení každého ročníku dle přihlášky a dále:

NÁZEV ŠKOLY: Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace
ADRESA ŠKOLY: Obrněné brigády 2258/6, 350 02 Cheb
OBOR: Agropodnikání (41–41-M/01)

3. Vyžádat si u ošetřujícího lékaře lékařský posudek (lékař v posudku potvrzuje zdravotní způsobilost vzdělávat se v uvedeném oboru).

4. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu (uchazeč + zákonný zástupce) je nutné doručit do školy nejpozději do 1. března 2018 na adresu Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, Obrněné brigády 2258/6, 350 02 Cheb. Osobně lze přihlášku podat nejpozději do 1. března 2018 (čtvrtek) do 15.00 hodin příma na ISŠ Cheb, podání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb je možné učinit do 1. března 2018.

5. Uchazeči, kteří mají doporučení školského poradenského zařízení, musí toto doporučení podat společně s přihláškou.

obrazek

24. LEDNA 2018 ŠKOLA USPOŘÁDALA PRO ZÁJEMCE O OBOR AGROPODNIKÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ

obrazek

Studijní obor AGROPODNIKÁNÍ byl zařazen od 1. září 2018 do oborů, ve kterých budou žáci moci získat krajské stipendium. V současné době platí školní stipendijní program

INFORMACE O SLOUČENÍ ŠKOL

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 439/11/17 ze dne 1. listopadu 2017, kterým schválilo sloučení Integrované střední školy Cheb, příspěvková organizace, a Střední zemědělské školy Dalovice, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna 2018 s tím, že Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace, se od tohoto data stává nástupnickou organizací a Střední zemědělská škola Dalovice, příspěvková organizace, uplynutím dne 31. prosince 2017 sloučením zaniká.

SOUČASNÍ ŽÁCI DÁLE BUDOU STUDOVAT V DALOVICÍCH. UCHAZEČI BUDOU PŘIJÍMÁNI KE STUDIU DO OBORU AGROPODNIKÁNÍ (2018/2019) DO DALOVIC.

obrazek

obrazek

OBECNÉ INFORMACE K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 2018 na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání PŘÍMÝ VSTUP

Platná legislativa:

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání („školský zákon“) ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška č.353/2016 Sb. ze dne 24.října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,

  • zákon č. 500/2004 Sb., („správní řád“) ve znění pozdějších předpisů,obrazek

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2017 PŘÍMÝ VSTUP

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2016 PŘÍMÝ VSTUP

Ilustrační testy – čtyřleté obory vzdělávání z roku 2015 PŘÍMÝ VSTUP

obrazek

INFORMACE O ŠKOLE V ATLASU ŠKOLSTVÍ

AtlasŠkolství - kam na střední školu

tisk, přečteno 33580x