Školní hospodářství a jeho využití pro výuku praxe


Školní hospodářství a výuka praxe

Školní hospodářství

Školní hospodářství, které vzniklo místo ztrátového školního statku, nahradilo plně jeho funkci v rostlinné produkci (částečné problémy se zajištěním praxe a výuka odborných předmětů v chovu zvířat jsou řešeny smluvním využitím farem, které hospodaří v okolí školy a chovají zvířata).

Hospodaříme na 32,5 hektarech zemědělské půdy v katastrech Dalovic, Otovic a Bohatic s průměrnou cenou půdy kolem 4,00 Kč/m2. Kolem poloviny výměry tvoří orná půda, zbytek jsou trvalé travní porosty. Všechny pozemky jsou ekologicky certifikovány pro produkci bioproduktů a biopotravin. Pěstujeme víceleté pícniny, plodiny na zelené hnojení a směsky na orné půdě. Produkty jsou prodávány ekologickým farmám, které hospodaří v horských a podhorských oblastech, jako objemná krmiva pro ekologicky chovaná zvířata nebo slouží jako farmářské osivo s biocertifikátem. V posledních letech převažují víceleté pícniny – jetel a vojtěška. Jsou to zlepšující plodiny poutající dusík – na pozemcích se již projevil nedostatek organického hnojení (není ŽV) a jsou zaplevelené. Odbyt sena i senáže je zajištěn, sklizeň není třeba skladovat.

Část orné půdy byla i letos oseta směskami na zelené hnojení, které byly následně zmulčovány nebo sklizeny kooperující farmou na senáž.

Školní hospodářství je vybaveno linkami na běžné pěstování polních plodin a není již závislé na zemědělských službách. Strojový park je i nadále doplňován stroji, které jsou nabízeny k bezplatnému převodu v rámci společného zřizovatele – Karlovarského kraje. Část strojů a náhradních dílů byla sponzorsky darována farmami regionu. Stroje jsou však zastaralé a zemědělské podniky v okolí jsou již vybaveny stroji „polistopadové generace“ a na nové pořízení je potřeba značné množství finančních prostředků (příp. leasing). V rámci strategie přechodu strojového parku na stroje nové generace byl pořízen nový traktor Deutz – Fahr, který slouží k výuce žáků a využívá se i na školním hospodářství.

Osev ploch na zelené hnojení je prováděn novým neseným secím strojem s přesným dávkováním, který má větší výkonnost než běžná sečka a lze na něm lépe nastavit malé výsevky.

Linka na posklizňové úpravy zrnin (čištění, sušení, manipulace s hmotami a šrotování) slouží pro potřeby školního hospodářství, někdy je využívána také našimi smluvními partnery – farmami z okolí. Tyto zajišťují provoz a případné opravy posklizňové linky.

Linka pracuje na hranici svých možností a časté závady ukazují nutnost investice do oprav (havarijní stav střechy budovy). Jen tak je možné postavit čištění, skladování a případně i obchodování s bioprodukty jako podnikatelskou aktivitu hospodářství, která přinese další finanční prostředky. Při využívání posklizňové linky se škola spojila kooperačně s farmou Ing. Kubernát, Děpoltovice, která zajišťuje opravy linky svépomocí.

Všechny zemědělské práce jsou prováděny žáky vyšších ročníků a zaměstnanci školy v rámci výuky praxe, ale také nad rámec studijních a pracovních povinností jednotlivců.

Škola je od roku 2005 příjemcem dotací na školní hospodářství. Přechodem na nový systém výplat byly zpřísněny podmínky vyplácení dotací a proto je v současnosti škola příjemcem pouze tzv. SAPS.

V současnosti ale stále ještě nemůžeme čerpat všechny dotační tituly tak, jako běžné podnikatelské subjekty v okolí – příspěvkové organizace nemohou využívat nenárokové dotace z Programu rozvoje venkova, které by se mohly využít například na investice s 50 % dotací z PRV (modernizaci posklizňové linky, opravy střech v areálu praxe nebo zřízení stájí pro drobnochovy zvířat). Pro možnost čerpání této dotace by škola musela zřídit samostatný podnikatelský subjekt – školní statek.

Ministerstvo zemědělství ve své Koncepci vzdělávání definuje podporu vytvoření Center odborné přípravy (dále jen COP). Účelem podpory COP je zvýšení kvality odborného vzdělávání tj. seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky.

COP, tj. střední školy a vyšší odborné školy s výše uvedenými obory vzdělání, byly vybrány výběrovou Komisí na národní úrovni na základě výběrových kritérií (nominace škol jednotlivými kraji, počty žáků a studentů v oborech požadovaných na trhu práce, zázemí pro odborný výcvik, výuka oborů s nadregionálním přesahem např. rybářství, vinařství, potravinářství, a poskytování dalšího vzdělávání).

Podpora bude poskytována na modernizaci a vybavení COP učebními pomůckami, které umožní žákům a studentům osvojit si základní odborné dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. Celková výše podpory v roce 2016 činí 50 mil Kč.

SZeŠ Dalovice se stala Centrem odborné přípravy Rozhodnutím ministra zemědělství ze dne 16.6.2016 (č.j. 339447/2016MZe-14153).

praxe

tisk, přečteno 3511x