Další vzdělávání


Odloučené pracoviště ISŠ Cheb v Dalovicích se nepodílí pouze na výchově a vzdělávání středoškolské mládeže, ale zaměřuje se také na vzdělávání dospělých. Pořádá odborné semináře (ve spolupráci s partnery – RC PRO-BIO Severozápad, KIS Karlovy Vary, UZEI Praha, Jihočeská univerzita – zemědělská fakulta, ČZU Praha – FŽP – viz samostatný odkaz v hlavní nabídce (Bakalářské studium) a dalšími firmami a subjekty).


Škola má akreditaci MZe ČR pro ODBORNÝ REKVALIFIKAČNÍ KURZ – Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Škola ukončila v pátek 16.3.2018 již 13. KURZ PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

V závěrečném testu a u obhajoby absolventského projektu uspělo všech 10 účastníků

V letošním školním roce škola rekvalifikační kurz pořádat nebude (pro malý počet zájemců), ALE nadále bude evidovat zájemce o kurz pro další období

Zájemci se mohou hlásit „kontaktním“ e-mailem na adresu perlinger (at) volny.cz

Bližší informace pro potencionální příjemce zemědělských dotací – stav k 20.10.2017soubor PDF ke stažení

Bližší informace z kurzu 2017/2018soubor PDF ke stažení

obrazek

Závěrečná zkouška sestává ze dvou částí: z teoretické zkoušky a z obhajoby zadaného absolventského projektu.

Teoretická zkouška sestává z písemného testu v rozsahu minimálně 70 otázek. Otázky zpracuje vzdělávací subjekt s přihlédnutím k probranému učivu. Otázky testu jsou zpracovány uzavřenou formou. Ke každé otázce jsou zpracovány tři nebo čtyři odpovědi, z nichž jedna je správná. Čas pro zpracování odpovědí je 120 minut. Jednotlivé části závěrečné zkoušky jsou hodnoceny stupněm prospěl – neprospěl. K hodnocení prospěl musí v teoretické části účastník správně zodpovědět nejméně 70 % otázek. Obhajobu projektu uchazeč koná před zkušební komisí. Doba obhajoby nepřesáhne 30 minut.

Závěrečnou zkoušku úspěšně vykoná uchazeč, který je z obou částí hodnocen stupněm prospěl. Pokud uchazeč z některé části zkoušky neprospěje, vykoná z ní opravnou zkoušku. Termín opravné zkoušky stanoví ředitel vzdělávacího subjektu s ohledem na potřeby uchazeče.

obrazek

Účastníci rekvalifikačního kurzu absolvovali o víkendu praktickou výuku – řez ovocných stromů

praktická výuka v terénu

Pro účastníky rekvalifikačního kurzu jsou připravovány i cvičení v terénu a prohlídky na farmách

praktická výuka v terénu praktická výuka v terénu


V pátek 10.3.2017 se uskutečnila praktická výuka v rámci rekvalifikačního kurzu na farmě se zaměřením na chov ovcí a zpracování jejich produktů

Výuka v kurzu na farmě

V sobotu 4.3.2017 se uskutečnila praktická výuka v rámci rekvalifikačního kurzu – Standardy AOPK ČR – ŘEZ STROMŮ

Výuka v kurzu

Účastníci rekvalifikačního kurzu si vyzkoušeli průběžný test znalostí

Rekvalifikační kurz

Část výuky v rámci rekvalifikačního kurzu se uskutečnila přímo na farmách VLS s.p. divize Karlovy Vary

Kurz - 11/2016

Víkendová výuka v rámci rekvalifikačního kurzu se uskutečnila ve sbírce genofondu školní botanické zahrady

Kurz - 11/2016

Kurz umožní účastníkům osvojení zemědělských vědomostí a dovedností potřebný pro kvalifikovaný výkon zemědělských činností. Úspěšné absolvování vzdělávacího programu je předpokladem k získání státních příspěvků a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání.

Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům aktivní osvojení si základních zemědělských znalostí, vybraných nových progresivních teoretických vědomostí dovedností nezbytných pro úspěšné provozování zemědělského podniku nebo rodinné farmy. Vzhledem k časovému omezení kurzu a rozdílnému výrobnímu zaměření účastníků v podnikání, budou nové poznatky o zemědělské výrobě získávány rovněž formou samostudia řízeného vyučujícím.
Rámcová osnova kurzu
- pěstování zemědělských plodin
- chov hospodářských zvířat
- zemědělská technika a technologie linky
- ekonomika podnikání
- základy práce s informační a komunikační technikou
- základy zemědělského práva a zemědělské politiky
- zásady bezpečnosti a hygieny práce
- ekologické hospodaření
- tvorba a ochrana krajiny
- využívání obnovitelných zdrojů energie
- analýza využití strukturálních fondů a zpracování projektu.

obrazek

Několik fotografií z minulých kurzů (výuka v terénu a na farmách)

Exkurze na farmu Sokolovské uhelné a.s.

V rámci výuky tvorby a ochrany krajiny se uskutečnila nejprve teoretická výuka a poté i exkurze. Ta byla zaměřena především na zkušenosti z realizovaných projektů na podporu biodiverzity, ochranu genofondu ovocných stromů, ochranu a mapování ohrožených živočichů, obnovu vodních nádrží a retenčních tůní v lokalitách Karlovarska. Pozornost byla věnována i možnostem dotací v roce 2015 na tzv. greening (ALEJ V SADOVĚ, ALEJ U BORU, SADY JAKUBOV, ostatní VKP)

Exkurze

Kurz 2014

V rámci KURZU PRO VÝKON OBECNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ se uskutečnila odborná exkurze. Hlavním cílem bylo ukázat příklady dobré zemědělské praxe a úspěšné projekty v rámci PRV.

Exkurze

Výuka v terénu

Další vzdělávání dospělých - exkurze OPŽPobrazek

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 41152/2008–18000 ze dne 11. 11. 2008 k posuzování minimální zemědělské kvalifikace


V uplynulých letech škola uspořádala osm cyklů tohoto rekvalifikačního kurzu

Závěrečné zkoušky - kurz 2010


Na SZeŠ byl ukončen vzdělávací program pro farmáře

V sobotu 19. května 2012 byl ukončen vzdělávací program Využívání portálu Farmáře pro evidenci farmy. Hlavním cílem programu bylo, aby absolventi získali základní dovednosti pro využití PF v oblasti evidence zemědělské prvovýroby. Celkem bylo připraveno 100 hodin výuky (20.1. – 19.5.2012) Program se realizoval v rámci Projektu UNIV 2 KRAJE – Proměna škol v centra celoživotního učení.

Jedním z posledních témat byla práce s GPS přístroji se zaměřením na zemědělskou praxi.

Práce s GPS

GPS - práce v terénu
Portál Farmáře

U našeho zahraničního partnera – Landschaftspflegeverband ,,Oberes Vogtland” e. V. Riedelhof se pořádají nepravidelně odborné akce (např. VOGTLANDSKÁ PŘEHLÍDKA DÝNÍ A JÁDROVÉHO OVOCE s 200 odrůdami jablek a 150 odrůdami dýní)

Riedelhof 31.10.2010

V naší škole se uskutečnil odborný seminář V rámci projektu, jehož nositelem je NIDV Karlovy Vary – Studium k výkonu specializovaných činností – Školní koordinátor EVVO, se uskutečnil na naší škole odborný seminář na téma ochrana genofondu

Botanická zahrada Botanická zahrada - seminář EVVO Seminář pro odbornou veřejnost na SZeŠ Dalovice

Na naší škole ve spolupráci s KIS Karlovarského kraje a Státní rostlinolékařskou správou se konal odborný přípravný seminář ke zkoušce odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. O akci byl velký zájem.
Seminář 20.1.2011

V rámci dalšího vzdělávání jsme organizovali praktické semináře v terénu spojené s exkurzí – úspěšné projekty z OPŽP v našem regionu (rozpočtování, kalkulace, zpracování žádostí, management vedení projektů, realizace)

Téma: PROJEKTY OPŽP – PRIORITNÍ OSA 6

1. Revitalizace zeleně v obci Kyselka (Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny)

2. Péče o předměty ochrany ptačí oblasti a evropsky významné lokality Doupovské hory v lokalitě Jakubov (Oblast podpory: 6.2. Podpora biodiverzity)2. Péče o předměty ochrany ptačí oblasti a evropsky významné lokality Doupovské hory v lokalitě Jakubov – 2. etapa (Oblast podpory: 6.2. Podpora biodiverzity)3. Jakubov – odbahnění a oprava umělé vodní nádrže – pouze prohlídka opatření projektu

4. Údržba VKP (ovocné stromy – alej u Boru a ve Stráni)

Terénní exkurze - OPŽP v našem regionu

Pokračování projektů OPŽP - Jakubov


ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE ZEJMÉNA Z KURZŮ, SEMINÁŘŮ A EXKURZÍ PRO DOSPĚLÉ

Závěrečné zkoušky - kurz 2010

Ovocnářská akce na Riedelhofu - 27.3.2010

Zkoušky - kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Praxe dospělých

Bližší informace o uskutečněných a plánovaných akcích obdržíte telefonicky nebo e-mailem na požádání na uvedených kontaktech:
Ing. Zdeněk PERLINGER práce: 353 226 354, perlinger (at) volny.cz, mobil: 607 103 244
Mgr. Vladimír ZICHA, vladimir-zicha (at) volny.cz, mobil: 736 514 081

DALŠÍ NOVÉ INFORMACE BUDEME PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVAT


kurzy pro odbornou veřejnost


logo ESF

Vzdělávací projekt Vzdělávání v oblasti rozvoje a údržby zeleně v Karlovarském kraji
Zelené vzdělávání

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. ESF – rovné příležitosti pro všechny – napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.


TŘI BOTANICKÉ ZAHRADY V NAŠEM OKOLÍ

botanické zahrady

tisk, přečteno 26489x